Skip to main content

Współpraca z naszymi kontrahentami i dostawcami opiera się na:

W dziedzinie zgodności ze standardami biznesowymi i etycznymi

■ przestrzeganiu przepisów prawa pracy ■ zapewnieniu swoim pracownikom warunków zgodnych z zasadami BHP ■ niestosowaniu i nietolerowaniu pracy przymusowej ■ niezatrudnianiu dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia ■ niestosowaniu praktyk dyskryminujących osoby m.in. ze względu na płeć, rasę, narodowość, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy światopogląd
■ wrażliwości na zagadnienia związane z różnorodnością ■ wystrzeganiu się jakichkolwiek przejawów mobbingu oraz słownego i fizycznego nękania pracowników ■ dbałości, by tych zasad przestrzegali dostawcy i partnerzy, z którymi współpracują.

W dziedzinie wpływu na społeczeństwo

■ zapewnieniu swoim pracownikom warunków zgodnych z zasadami BHP ■ przestrzeganiu przepisów prawa pracy ■ wystrzeganiu się jakichkolwiek przejawów mobbingu oraz słownego i fizycznego nękania pracowników ■ niezatrudnianiu osób, które nie ukończyły 16. roku życia ■ niestosowaniu praktyk dyskryminujących osoby m.in. ze względu na płeć, rasę, narodowość, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy światopogląd ■ wrażliwości na zagadnienia związane z różnorodnością ■ dbałości, by tych zasad przestrzegali dostawcy i partnerzy, z którymi współpracują.

W dziedzinie wpływu na środowisko naturalne

■ działaniu zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami środowiskowymi oraz właściwym prawem krajowym ■ dążeniu do zmniejszania ilości produkowanych odpadów, segregacji już wytworzone odpady, zapewnienia właściwej utylizacji odpadów niebezpiecznych ■ podejmowaniu wysiłków, by zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz zużycie energii i emisji CO2 ■ posiadaniu polityki dotyczącej ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju ■ inicjacji działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska wśród swoich pracowników i promocji postaw pro-środowiskowych wśród swoich dostawców i partnerów.